Etyka wydawnicza

Wydawnictwo AsteriaMed dba o najwyższą jakość merytoryczną publikacji naukowych. Dokładamy wszelkich starań, by wydawane przez nas książki i czasopisma cechowały się wysokim poziomem, zarówno naukowym, jak i edytorskim. W tym celu stale usprawniamy proces wydawniczy oraz kierujemy się zasadami etyki. W prowadzonej działalności wydawniczej postępujemy zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org.

Zasady dotyczące autorów

Autor przekazuje wydawcy wyłącznie niepublikowaną wcześniej pracę. Powinien upewnić się przy tym, że nazwiska wszystkich autorów oraz fragmenty dzieł cytowanych w pracy zostały w prawidłowy sposób oznaczone i przytoczone.

Autor gwarantuje, że przekazany redakcji tekst jest utworem oryginalnym i nie narusza niczyich praw (w tym intelektualnych oraz autorskich), a także, że tekst nie był wcześniej zgłoszony do publikacji.

Teksty powinny być napisane w programie Word. Stopień pisma 12 pkt. Krój czcionki Times New Roman. Równanie do prawej i lewej strony, interlinia 1,5 wiersza. Wszystkie przywoływane w tekście cytaty powinny być pisane pismem prostym w cudzysłowie z oznaczeniem źródła.

Dołączone do tekstu tabele i ryciny winny być dokładnie opisane, łącznie z podaniem źródła.

Tabele. W tabelach prosimy nie wstawiać ręcznych podziałów wiersza.

Ryciny. Ryciny można nadsyłać w jednym z formatów: .ai, .eps, .tif, .pdf lub .jpg.

Fotografie. Mogą być czarno-białe lub kolorowe o rozdzielczości 300 dpi w skali 1:1.

Piśmiennictwo powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy. Preferowany przez redakcję styl to Vancouver. Należy podać: 1) kolejny numer pozycji, 2) nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion (w przypadku liczby autorów większej niż 3 należy podać nazwiska trzech pierwszych i dodać i wsp., 3) tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (patrz Index Medicus), rok, tom, numer, stronę początkową i końcową; dla osobnych pozycji książkowych tytuł oraz wydawcę, miejsce i rok wydania, 4) ew. adres pracy według systemu DOI. Piśmiennictwo powinno być ograniczone do najważniejszych pozycji. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy należy umieszczać w nawiasach kwadratowych.

Zasady dotyczące redakcji

Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, a także ich najwyższy poziom naukowy, merytoryczny, edycyjny i estetyczny.

Redakcja nie przyjmuje tekstów niespełniających wymogów formalnych.

Redaktorzy są zobligowani do ścisłej współpracy z wydawcą na każdym etapie procesu publikacji.

Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom.

Zasady dotyczące recenzji

Recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i prowadzi działalność badawczą w dyscyplinie naukowej zgodnej z dyscypliną recenzowanej publikacji.

Recenzenci winni przygotować pisemne recenzje w ustalonym terminie (do 4 tygodni od daty dostarczenia przez redakcję tekstu publikacji). Jeśli z jakichś powodów nie mogą oni dotrzymać wyznaczonego terminu, powinni zgłosić ten fakt wydawcy.

Wszelkie opiniowane teksty posiadają status poufny – co oznacza, że nie wolno ujawniać ich treści osobom nieupoważnionym.

Wszystkie recenzje powinny mieć charakter obiektywny, powinny także odnosić się do treści merytorycznych i wypełniać precyzyjnie tryb oznaczony w formularzu recenzyjnym.

Recenzenci powinni sygnalizować wszelkie nieprawidłowości, usterki i wady dostrzeżone w ocenianych pracach naukowych.

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zapewnia profesjonalne wykonanie wszystkich prac związanych z cyklem wydawniczym (redakcja wydawnicza, skład komputerowy, korekta, korekta techniczna, druk). Po korekcie i korekcie technicznej Wydawca przekazuje tekst do korekty autorskiej, a po otrzymaniu ostatecznych poprawek oraz akceptacji tekstu przekazuje go do druku.

Wydawca ma prawo dokonywania koniecznych zmian w tekście wynikających z opracowania redakcyjnego.

Wydawca podejmuje stosowne działania zapobiegające naruszeniom praw autorskich, w tym plagiatom oraz zjawiskom określanym jako ghost-writing czy guest authorship. Wszelkie wykryte formy plagiatu oraz autoplagiatu są podstawą do odrzucenia pracy.

W procesie wydawniczym wydawca zapewnia poufność i ochronę danych osobowych autorów i wszystkich osób współpracujących przy powstawaniu publikacji.