Procedura recenzji

Recenzja ma formę pisemną.

Recenzentem jest osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i prowadzi działalność badawczą w dyscyplinie naukowej zgodnej z dyscypliną recenzowanej publikacji.

Recenzent ocenia nowatorstwo podjętej problematyki, zakres i poprawność wykorzystania źródeł, poprawność metodologiczną (standard naukowy, obiektywizm, świadomość problemów etycznych, jakość argumentacji itd.), strukturę pracy oraz poprawność językową.

Recenzja powinna kończyć się konkluzją o przyjęciu/warunkowym przyjęciu/odrzuceniu pracy.