Wytyczne dla autorów

Tekst należy zapisać w formacie .doc/.docx (MS Word). Stopień pisma 12 pkt. Krój czcionki Times New Roman. Równanie do prawej i lewej strony, interlinia 1,5 wiersza. Wszystkie przywoływane w tekście cytaty powinny być pisane pismem prostym w cudzysłowie z oznaczeniem źródła.

W tekście należy wyszczególnić elementy: strona tytułowa, streszczenie, słowa kluczowe, tekst, piśmiennictwo, tabele i ryciny (z podpisami).

Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski) (w przypadku prac nadsyłanych w języku angielskim — tytuł angielski), tytuł skrócony (polski i angielski) zawierający maksimum 40 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska oraz tytuły naukowe wszystkich autorów, nazwę instytucji, a także imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy autora odpowiedzialnego za korespondencję z redakcją.

Dołączone do tekstu tabele i ryciny winny być dokładnie opisane, łącznie z podaniem źródła.

Tabele. W tabelach prosimy nie wstawiać ręcznych podziałów wiersza.

Ryciny. Ryciny można nadsyłać w jednym z formatów: .ai, .eps, .tif, .pdf lub .jpg.

Fotografie. Mogą być czarno-białe lub kolorowe o rozdzielczości 300 dpi w skali 1:1.

Piśmiennictwo powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy. Preferowany przez redakcję styl to Vancouver. Należy podać: 1) kolejny numer pozycji, 2) nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion (w przypadku liczby autorów większej niż 3 należy podać nazwiska trzech pierwszych i dodać i wsp., 3) tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (patrz Index Medicus), rok, tom, numer, stronę początkową i końcową; dla osobnych pozycji książkowych tytuł oraz wydawcę, miejsce i rok wydania, 4) ew. adres pracy według systemu DOI. Piśmiennictwo powinno być ograniczone do najważniejszych pozycji. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy należy umieszczać w nawiasach kwadratowych.

W adresie bibliograficznym pozycji piśmiennictwa można podać numer DOI.

Ryciny i zdjęcia powinny zostać ponumerowane cyframi rzymskimi oraz zatytułowane, a ich miejsce w tekście głównym należy wyraźnie wskazać. Ryciny należy przesłać w formie elektronicznej i zamieścić na końcu manuskryptu lub w oddzielnych plikach.

Tabele powinny zostać przygotowane z taką samą dbałością i uwagą, jak tekst główny artykułu. Informacje zaprezentowane w tabelach powinny uzupełniać, a nie powielać dane zaprezentowane w artykule. Każda z tabel powinna być przesłana na osobnej stronie wraz z tytułem i krótkim opisem zamieszczonym nad tabelą. Wszystkie kolumny tabeli muszą być zatytułowane, a użyte skóry wyjaśnione w przypisach pod tabelą.

ARTYKUŁY

Do każdego artykułu składanego w języku polskim należy dołączyć: streszczenie w języku angielskim oraz w języku polskim (do 500 słów) – bez cytatów, od 2 do 5 słów kluczowych w języku angielskim oraz w języku polskim (w porządku alfabetycznym), tytuł artykułu w języku angielskim.

W przypadku artykułów składanych w języku obcym wystarczy załączyć streszczenie, słowa kluczowe oraz tytuł artykułu w języku angielskim.

Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 15 000 do 40 000 znaków (liczonych ze spacjami i przypisami).

Struktura nadsyłanych prac

Strona tytułowa. Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy, tytuł skrócony, zawierający maksimum 40 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska oraz tytuły naukowe wszystkich Autorów, a także nazwy instytucji, z których się wywodzą.

Należy pamiętać o wskazaniu adresu do korespondencji obejmującego: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mailowy Autora odpowiedzialnego za kontakt z redakcją.

Streszczenie. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 500 słów. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów kluczowych, w miarę możliwości zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus. Streszczenie pracy oryginalnej należy podzielić na części zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski.

Tekst. Tekst pracy oryginalnej należy podzielić na następujące części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Omówienie, Wnioski. Podział ten nie dotyczy prac poglądowych.

Piśmiennictwo. Pozycje piśmiennictwa należy wskazywać zgodnie z kolejnością cytowania
w tekście (nie w porządku alfabetycznym). W piśmiennictwie powinny znaleźć się wyłącznie pozycje opublikowane.

Zapis piśmiennictwa:

Czasopisma. Należy wymienić: kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i inicjały wszystkich autorów (jeśli autorów jest nie więcej niż sześciu, należy wymienić wszystkich, jeśli siedmiu i więcej, podaje się trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”), tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi), przedział stron.

Przykład: Bernier J., Bentzen S.M. Radiotherapy for head and neck: last developments and future perspectives. Curr. Opin. Oncol. 2006; 18: 240–247.

Książki. Należy wymienić: kolejny numer pozycji, nazwisko i inicjały autorów, tytuł, wydawcę, miejsce wydania, rok. Wskazując na treść rozdziału książki, należy podać: nazwisko autora rozdziału, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwisko autora (redaktora) książki, inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce wydania, rok, przedział stron.

Przykład (książka autorska): Pawlicki M., Legutko J. Zarys diagnostyki nowotworów złośliwych oraz opieki w trakcie i po leczeniu onkologicznym. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2013: 1–14.

Przykład (książka pod redakcją): Harris J.R. (ed.). Diseases of the breast. Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia 2000.

Przykład (rozdział w książce pod redakcją): Arnolld S.M., Patchell R., Lowy A.M., Foon K.A. Paraneoplastic syndromes. In: DeVita V.T., Hellman S., Rosenberg S.A. (eds.). Cancer. Principles & Practice of Oncology. Lipipincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2001: 2511–2536.

Tabele, ryciny, fotografie. Wszystkie elementy graficzne pracy powinny być ponumerowane oraz zaopatrzone podpisem

Tabele. W tabelach prosimy nie wstawiać ręcznych podziałów wiersza.

Ryciny. Ryciny można nadsyłać w jednym z formatów: .ai, .eps, .tif, .pdf lub .jpg.

Fotografie. Mogą być czarno-białe lub kolorowe o rozdzielczości 300 dpi w skali 1:1.